• prověřuje stav a možnosti rozvoje území, především v zastavitelných či přestavbových plochách nebo vybrané části nezastavěného území  z hlediska komplexního řešení krajiny
  • řeší územně technické, urbanistické a architektonické podmínky využití území
  • pořizuje se v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního podnětu pořizovatele (obce) nebo z jiného podnětu
  • pořízení územní studie z jiného podnětu může pořizovatel (obec v jejímž území je územní studie pořizována) podmínit úplnou nebo částečnou úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět podal
  • pokud pořizovatel schválí možnost využití územní studie, tak podá návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti (externí odkaz) (nové okno)
  • územní studie (na rozdíl od regulačního plánu) není závazným podkladem pro rozhodování, ale je-li zaevidovaná, tak je podkladem neopominutelným a odchylné řešení musí prokázat, že z hlediska veřejných zájmů přináší alespoň rovnocené řešení

Nabízíme zpracování územních studií, které prověří a posoudí možná řešení vybraných problémů, případně úprav a rozvoj všech funkčních systémů. Dle požadavků zadání územní studie zpracujeme dokumentaci jako podklad pro zapracování do územně plánovací dokumentace obce nebo jako podklad pro rozhodování o změnách v území, pokud její zpracování uložil územní plán jako podmínku pro rozhodování.

Územní studie se zpracovávají z důvodu podrobnějšího prověření  v plošně rozsáhlejších rozvojových plochách vymezených v územních plánech v lokalitách, které je třeba prověřit jako celek, kde je nutno navrhnout parcelaci, uspořádání veřejných prostranství, navrhnout systém technické infrastruktury, případně pokud je to žádoucí, tak navrhnout základní regulační prvky pro zástavbu.

Naši pracovníci jsou zkušenými projektanty územních studií, máme zkušenosti s projednáním dokumentací s vlastníky dotčených nemovitostí i dotčenými orgány. Projednání územních studií není stavebním zákonem vyžadováno ani nijak upraveno, nicméně se nám v praxi osvědčilo, protože to je jediný způsob, jak navržené řešení uvést v realizaci. Z toho důvodu připravujeme podklady pro projednání a prezentace návrhů. Standardem našich služeb jsou účasti na jednáních v místě plnění zakázky. Zpracování územní studie patří mezi vybrané činnosti ve výstavbě, což znamená, že ji může zpracovat pouze fyzická osoba s autorizací. Tuto podmínku splňujeme.

Dle dohody s objednatelem resp. dle požadavků zadání územní studie, v kterém její pořizovatel určí její obsah, rozsah, cíle a účel, většinou zpracujeme několik variant, které se prodiskutují na pracovních jednáních a následně dle vývoje projednání dopracujeme finální podobu dokumentace obsahující vizualizace řešení, návrhy dopravního řešení, uspořádíní technické infrastruktury, členění veřejných prostranství včetně prvků zeleně a další.

Přehled zpracovaných územních studií naším kolektivem naleznete v přehledu referencí (nové okno). Mezi nejzajímavější projekty, které jsme zpracovali patří územní studie řešící lokality v Pardubicích, Chrudimi, Dřítči, Dolních Ředicích, Zdechovicích, či v Železném Brodě.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti