Definice pojmu územní plánování, cíle a úkoly územního plánování


Územní plánování je odborná činnost, která se nepřetržitě a komplexně zabývá řešením všech složek a zájmů v území. Cíle a úkoly územního plánování stanovuje zákon č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon). Jedním z výsledků této činnosti je územní plán, který je základním právně závazným dokumentem, který řeší všechny možnosti a podmínky rozvoje, ochranu hodnot území a hledá řešení problémů v území. 

Cíle územního plánování

Hlavním cílem územního plánování je vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, jehož podstatou je vyvážený vztah mezi životním prostředím,  hospodářským rozvojem a soudržností společenství obyvatel, tj. mezi jeho pilíři (ekologickým, ekonomickým a sociálním).

Územní plánování soustavně a komplexně  řeší účelné využití území. Jedná se o nepřetržitý proces se širokým spektrem svého záběru. Cílem je dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů.

Územní plán tedy nejen rozděluje území do ploch s rozdílným způsobem využití a stanovuje podmínky jejich využití, ale navrhuje např. i řešení veřejné infrastruktury (občanské vybavenosti, dopravní a technické infrastruktury, veřejná prostranství), zabývá se problematikou veřejně prospěšných staveb a opatření, chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území, ale také chrání krajinu. Tento dokument se  v úrovni stanovení koncepce zabývá prakticky veškerou problematikou území, které řeší (většinou správní území obce či města).

Územní plánování neřeší pouze jednotlivé soukromé zájmy obyvatel území, ale  koordinuje tyto zájmy jednak mezi sebou , tak i se zájmy veřejnými. Na to je potřeba při prosazování zájmů každého zúčastněného subjektu pamatovat. 

Cíle územního plánování jsou podrobně stanoveny v §18 zákona č. 183/2006 Sb.

Úkoly územního plánování

např.:

  • zjišťování a posuzování stavu území
  • stanovení koncepce rozvoje území vč. urbanistické koncepce
  • prověřování a posuzování změn (záměrů) v území - veřejný zájem na jejich provedení, přínosy, problémy, rizika
  • stanovení pořadí změn v území - etapizace
  •  vytváření podmínek pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků (ekologické zátěže, povodně, eroze, fauna a flora...)
  • vytvářet podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn (brownfields, opuštěné zemědělské  a další areály např. armádní apod.)
  • obnova a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení
  • prověřování a vytváření podmínek pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území
  • určování nutných asanačních, rekonstrukčních a rekultivačních zásahů
  • vyhodnocení vlivů na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území 

Úkoly územního plánování jsou podrobně stanoveny v  §19 zákona č. 183/2006 Sb.

Problematika a úskalí územního plánování

Územní plánování se zabývá komplexním řešením všech složek a zájmů v území, které často stojí proti sobě a je hledáno kompromisní řešení, jehož  hlavním předpokladem je vyvážený a udržitelný rozvoj. Ne vždy jsou cesty k tomuto cíli jednoduché, nelze uspokojit zájmy všech a vznikají tak rozpory jak na úrovni odborné tak i osobní. Je třeba si také uvědomit, že pouze neuspokojujeme potřeby současné generace, ale je nutné neohrožovat naší činností podmínky života generací budoucích

Rozdílné názory na cesty k výše (resp. ve stavebním zákoně) definovaným cílům jsou nejen přirozené, ale i prospěšné, protože na jejich základě je možné těchto cílů dosáhnout. Jednoznačným předpokladem úspěšnosti této cesty je komunikace a naslouchání argumentů mezi jednotlivými názorovými a zájmovými proudy. Územní plánování je skutečně oborem velkých tlaků zájmových skupin, tlaků ekonomických, ekologických, osobních a dalších a současně oborem kompromisních řešení, ústupků, názorových výměn a vývoje názorů.  

Územní plánování a Atelier „AURUM“ s.r.o.

Vytvoření kvalitní územně plánovací dokumentace je na základě výše uvedeného náročným a časově poměrně dlouhodobým procesem a hlavně složitým úkolem.

Naše společnost Atelier „AURUM“ s.r.o. si na tento úkol troufá. Působíme v této problematice již více než 20 let, máme zkušenosti, technické a softwarové vybavení, v našem kolektivu jsou autorizovaní odborníci. Zpracovávali jsme územní plány různě velkých sídel - od malých vesniček po velká města (např. Pardubice či Vysoké Mýto). 

Kvalitní územně plánovací dokumentace je jedním ze základních předpokladů pro spokojený život obyvatel. Nekvalitní dokumentace může naopak přinést spoustu problémů a komplikací. Věříme, že jsme (a dlouhodobě a usilovně na tom pracujeme), důvěryhodným partnerem, který je svým klientům připraven odvést práci na vysoké kvalitativní a odborné úrovni.

Podrobnější informace naleznete v nabídce našich služeb a referencí.

Další informace o územním plánování.

Zajímá-li Vás tato problematika podrobněji, neváhejte a kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře:

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti