Upravit stránku

Definice územního plánu, zákony a vyhlášky


Základní dokumentací určující mj. využití území je územní plán. Tento dokument zasahuje širokou veřejnost, dotýká se nejen stavebníků, zástupců obcí, státní a veřejné správy, ale svojí podstatou se dotýká všech uživatelů území a jeho obyvatel (řeší vztah veřejných a soukromých zájmů v území).

Problematika územního plánu je řešena zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a jeho prováděcími předpisy, především vyhláškou č. 500/2006 Sb. Tyto právní předpisy řeší veškeré náležitosti územního plánu od původní myšlenky na jeho pořízení do konce jeho platnosti.

Pojem územní plán je definován v §43, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.

Územní plán (v podrobnosti koncepce) stanovuje:

  • rozvoj území obce
  • ochranu jeho hodnot
  • plošné a prostorové uspořádání
  • uspořádání krajiny
  • veřejnou infrastrukturu

Územní plán mj. vymezuje:

  • zastavěné území
  • plochy s rozdílným způsobem využití (stabilizované plochy, rozvojové plochy, plochy přestavby) a plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch
  • plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby (VPS) a veřejně prospěšná opatření (VPO)

Územní plán respektuje obecné cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje (ZÚR) a s politikou územního rozvoje (PÚR). Úkoly, cíle a záměry stanovené těmito dokumenty jsou v územním plánu dále rozvíjeny a zpřesňovány. Územní plán musí být s těmito dokumentacemi v souladu a je tedy nezbytné všechny záměry definované v těchto (platných) dokumentacích do územního plánu zapracovat.
Územní plán se vydává formou opatření obecné povahy (OOP) podle správního řádu. 
Územní plán je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.

Z výše uvedeného vyplývá, že všechny změny v území (záměry), resp. změny ve využití ploch (např. zastavění nezastavěného pozemku, založení prvku ÚSES apod.) a využívání stabilizovaných ploch musí být v souladu s územním plánem. Pokud tomu tak není, potom není možné takovouto změnu a způsob využití realizovat (např. zastavět pozemek, provozovat průmyslový provoz v plochách určených pro bydlení apod.).

Pokud nějaký subjekt chce realizovat záměr, který není v souladu s územním plánem, tak jedinou zákonnou cestou k jeho realizaci je pořízení změny ÚP, nebo zpracování nového územní plánu (ÚP řeší většinou celé správní území komplexně, zatímco změna řeší konkrétní jednotlivé plochy).
Veškeré záměry v územním plánu resp. změně územního plánu podléhají schválení zastupitelstvem příslušné obce (města) v rámci procesu pořízení a vydání územně plánovací dokumentace. 
Nelze se domnívat, že majitel pozemku si může na pozemku ve svém vlastnictví „dělat co chce“. Obce (zastupitelstva obcí) mají ze své podstaty mj. povinnost spravovat jim svěřené území (správní území), tzn. vyžadovat územním plánem stanovený způsob využití každé plochy (resp. pozemku) a rozhodovat o zamýšlených změnách v území. Tak činí za respektování stavebního zákona a právě prostřednictvím územního plánu jako právně závazného dokumentu, který respektuje a sleduje cíle a úkoly územního plánování.

 

Ukázky zpracovaných územních plánů Atelierem "AURUM" s.r.o. naleznete v referencích územních plánůinformace o službách, které Vám naše společnost nabízí při pořízení územně plánovací dokumentace, naleznete v přehledu služeb.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti