Společné jednání o návrhu územního plánu

Toto jednání probíhá za účasti pořizovatele, zástupce obce (určený zastupitel), zástupců dotčených orgánů a sousedních obcí (bez přímé účasti veřejnosti). Pořizovatel oznámí místo a dobu konání tohoto jednání nejméně 15 dnů předem jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je územní plán pořizován, a sousedním obcím.
Dotčené orgány se vyjádří ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání, v odůvodněných případech se tato lhůta může prodloužit o dalších 30 dnů.
Pořizovatel vyhodnotí stanoviska DO a sousedních obcí, v případě protichůdných stanovisek řeší rozpor a po dohodě vyhotoví zprávu o projednání, kterou předkládá krajskému úřadu společně s návrhem územního plánu k posouzení.

Pořizovatel doručí návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.

Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem

Krajský úřad posoudí návrh územního plánu s ohledem na širší územní vztahy a posoudí soulad návrhu ÚP s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Lhůta pro toto posouzení je 30 dnů ode dne předložení podkladů.

Vyhodnocení projednání

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání návrhu ÚP a zajistí upravení návrhu zpracovatelem územního plánu. Pokud návrh ÚP obsahuje varianty řešení, předloží pořizovatel na základě vyhodnocení výsledků projednání zastupitelstvu obce ke schválení návrh výběru nejvhodnější varianty, který může obsahovat i podmínky k její úpravě. Zastupitelstvo obce je při schvalování vázáno stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporů.

Po vlastním provedení úprav návrhu projektantem následuje řízení o územním plánu.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti