Upravit stránku
 • je územně plánovací dokumentací
 • je komplexním právně závazným dokumentem, který stanoví:
  • urbanistickou koncepci v detailech využití jednotlivých pozemků
  • regulační prvky plošného a prostorového uspořádání
  • limity využití území
  • zásady řešení technického vybavení a dopravy
  • podmínky ochrany hodnot území
 • zpracovává se zpravidla pro část území obce
 • částečně nahrazuje územní rozhodnutí
Nahoru