Upravit stránku

Potřeba změnit územní plán

Jste v situaci, kdy Váš záměr není v souladu s podmínkami stanovenými územním plánem a územní plán tedy nepřipouští výstavbu Vašeho záměru? Potřebujete prověřit možnost změny územního plánu? Od 1. 1. 2018 se účinností novely stavebního zákona změnily podmínky pro změny územních plánů, kdy je za určitých podmínek možno využít tzv. zkrácený postup pořizování změny územního plánu.

Zkrácený postup pořizování změny územního plánu

Tento nový postup je možno využít u změny nevyžadující variantní řešení, což je naprostá většina případů. Zkrácený postup může navazovat na zprávu o uplatňování územního plánu, což je možno popsat jako pravidelně zpracovávané posouzení, ve kterém si příslušná obec prověřuje aktuálnost svého územního plánu. Druhou, pro Vás důležitější, možností využití zkráceného postupu je návaznost na rozhodnutí zastupitelstva obce, městysu či města o pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu. Zastupitelstvo bude v tomto případě rozhodovat o pořízení změny územního plánu na základě jemu předloženého návrhu na pořízení změny. Tento návrh na pořízení změny může mj. podat občan obce či fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území obce.

Návrh na pořízení změny územního plánu a rozhodnutí zastupitelstva o pořízení změny

Podaný návrh na změnu územního plánu musí mít zákonem definovaný obsah a náležitosti. Vedle základních identifikačních údajů musí mj. obsahovat odborně popsané důvody pro pořízení změny, návrh obsahu změny, stanoviska k navrhovanému obsahu změny od příslušného orgánu ochrany přírody a od příslušného úřadu územního plánování, dále pak také návrh úhrady nákladů na pořízení změny.
Tento návrh na pořízení ÚP se podává u obce, pro jejíž území se změna územního plánu pořizuje. Následně jsou posouzeny všechny jeho náležitosti jako úplnost a soulad s právními předpisy. V případě zjištění nedostatků, je navrhovatel vyzván k jejich odstranění. Toto posouzení provádí pořizovatel, kterým může být obecní úřad, který tuto činnost vykonává prostřednictvím osoby splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti, nebo příslušný odbor územního plánování obce s rozšířenou působností. Splňuje-li návrh všechny náležitosti, je bezodkladně předložen k rozhodnutí zastupitelstva příslušné obce. Navrhovatel má být dle zákona bezodkladně informován o výsledku jednání. Výsledkem v tomto kroku je rozhodnutí, zda změna bude či nebude pořizována, rozhodně ještě není v tuto chvíli deklarováno, že změna bude do územního plánu zapracována ani lhůta, ve které bude změna pořízena.

Zpracování návrhu změny územního plánu projektantem a veřejné projednání návrhu změny územního plánu

Dalším krokem ke změně územního plánu je zpracování návrhu změny územního plánu projektantem (autorizovaná osoba - architekt) na základě objednání jeho služeb ze strany obce. Tento návrh změny ÚP a vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu, pokud se zpracovává, jsou následně projednány na veřejném projednání. Na tomto projednání je proveden výklad dokumentace, popsány jsou možnosti a náležitosti uplatnění připomínek a námitek, je vedena diskuze.

Nejpozději do sedmi dnů ode dne konání veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby mohou uplatnit námitky, které mají zákonem předepsané náležitosti. Ve stejné lhůtě dotčené orgány uplatní svá stanoviska k návrhu změny a vyjádření k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Toto projednání je následně vyhodnoceno pořizovatelem a určeným zastupitelem. Pořizovatel zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Tyto návrhy doručí dotčeným orgánům a vyzve je k uplatnění stanovisek. Veřejnosti tyto dva návrhy nedoručuje a to ani veřejnou vyhláškou. Poté je v ideálním případě návrh upraven ve smyslu zapracování vyhodnocení projednání a pořizovatel následně předkládá zastupitelstvu příslušné obce návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním. Pokud na základě veřejného projednání dojde k podstatné úpravě návrhu územního plánu je poté v rozsahu provedených úprav znovu projednán na opakovaném veřejném projednání.

Účinnost změny územního plánu po jejím vydání zastupitelstvem obce

Po vydání změny územního plánu zastupitelstvem obce obec doručí veřejnou vyhláškou předmětnou změnu územního plánu a úplně znění územního plánu po této změně (zapracování změny územního plánu do jeho dosud platné textové i grafické části). Teprve dnem doručení změny územního plánu a úplného znění nabývá změna územního plánu účinnosti.

Nabídka přípravy návrhu na změnu územního plánu společností Atelier "AURUM" s.r.o.

Z výše uvedeného je, zejména pro laickou veřejnost, patrná určitá komplikovanost celého procesu. Proto Vám nabízíme naše odborné služby v problematice změn územních plánů, kdy Vám připravíme návrh na změnu územního plánu se všemi náležitostmi, zajistíme požadovaná stanoviska k tomuto návrhu a provedeme Vás celým procesem změny územního plánu. 
Pro obce poté nabízíme služby projektanta územních plánů a jejich změn.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti