Upravit stránku

V územním plánu lze vymezit plochu, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. Změnou v území je mj. umísťování staveb, což lze popsat jako povolení stavby ze strany stavebního úřadu. Tedy z této podmínky vyplývá, že stavební úřad může v dané ploše rozhodovat až poté, co je zpracována územní studie, resp. poté, co je schválena možnost využití zpracované územní studie jako územně plánovacího podkladu pro rozhodování v území a po zanesení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.

Tato podmínka bývá často stanovena pro rozsáhlé zastavitelné plochy či plochy přestavby, pro území, ve kterém jsou významné hodnoty území, pro území s komplikovanými podmínkami (např. blízkost neslučitelných funkcí, složité podmínky pro dopravní či technickou infrastrukturu), které je nutno prověřit ve větším měřítku, než které umožňuje měřítko územního plánu. 

Vysvětlení pojmu územní studie

Územní studie je územně plánovací podklad, který je zpracován na základě zadání územní studie, které zpracovává pořizovatel (tj. příslušný obecní úřad nebo úřad územního plánování, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností – prostřednictvím úředníka nebo jiné fyzické osoby splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti). Zadání územní studie určuje její obsah, rozsah a účel. Územní studii může zpracovávat pouze autorizovaná osoba, která při jejím zpracování navrhuje, prověřuje a posuzuje možnosti řešení vybraných problémů, řešení rozvoje funkčních systémů v území (např. rozvoj infrastruktury), které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území.

Studie, která řeší území vymezené územním plánem jako plochu s podmínkou zpracování územní studie, obvykle navrhuje strukturu veřejných prostranství včetně umístění komunikací a veřejné zeleně, navazující parcelaci, základní regulační prvky pro zástavbu, řešení technické infrastruktury a prvků vodního hospodářství apod.

Projednání a schvalování územní studie

Legislativa nestanovuje povinnost územní studii projednávat s dotčenými orgány ani s vlastníky, ale určitá minimální míra projednání či spíše konzultací bývá obvykle stanovena v zadání územní studie. Seznámit s řešením dotčené orgány, správce sítí technické infrastruktury, vlastníky dotčených nemovitostí a občany obce je více než žádoucí.

Po dokončení územní studie pořizovatel schvaluje možnost využití studie, v tomto případě možnost využití územní studie jako územně plánovacího podkladu pro rozhodování v území. V rámci tohoto schválení posuzuje mj. soulad s územním plánem, splnění bodů zadání, vhodnost věcného řešení apod. Poté, co pořizovatel schválí možnost požadovaného využití územní studie, podá pořizovatel návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Po tomto aktu je možno územní studii využít jako neopominutelný podklad, který musí stavební úřad ve svém rozhodování zohlednit.

Zastupitelstvo příslušné obce územní studii neschvaluje, nicméně je obvyklé, že o studii se zastupitelstvo např. usnese, že územní studii bere na vědomí apod.

Důležitou informací je, že v územním plánu jsou v případě podmínění rozhodování územní studií jeho součástí podmínky pro její pořízení (základní aspekty k řešení) a přiměřená lhůta pro vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti. Marným uplynutím lhůty omezení změn v území zaniká. Tedy stavební úřad může v území rozhodovat, aniž by územní studie byla zpracována až po uplynutí lhůty, která je stanovena v územním plánu. 

Úhrada nákladů na zpracování územní studie

Stavební zákon stanovuje, že územní studie se pořizuje v případech, kdy to je uloženo územně plánovací dokumentací (územním plánem), z vlastního nebo jiného podnětu. Pořízení územní studie z jiného podnětu může pořizovatel podmínit úplnou nebo částečnou úhradou nákladů od toho, kdo podnět podal. V zadání územní studie může pořizovatel stanovit, že ten, kdo hodlá změnu v území realizovat, může zajistit zpracování územní studie na své náklady.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud je pořízení územní studie uloženo územním plánem nemůže pořizovatel její zpracování podmínit úhradou ze strany toho, kdo hodlá změnu v území realizovat. Současně není řečeno, že se na úhradě tato osoba nemůže podílet. Např. obec nemá ve svém rozpočtu aktuálně vyhrazeny prostředky na pořízení územní studie, protože počítá s jejím odloženým pořízením. Pokud obec resp. pořizovatel již zpracoval zadání a v něm stanovil, že ten, kdo hodlá změnu v území realizovat, může zajistit zpracování územní studie na své náklady, může zájemce o realizaci záměru sám, resp. prostřednictvím autorizovaného architekta, zajistit zpracování územní studie.

Současně bývá obvyklé, že zpracování územní studie, jejíž pořízení je požadováno územním plánem, a tedy tuto podmínku si stanovila obec, pořídí obec na své náklady. 

Závaznost územní studie / možnost odchýlení se od řešení územní studie

Územní studie, která je schválena jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území, není na rozdíl od územně plánovací dokumentace (územního či regulačního plánu) závazným podkladem, je podkladem neopominutelným. Stavební úřad musí v řízení porovnat navrhovaný záměr s jejím řešením a v případě přípustné odchylky tuto v územním rozhodnutí odůvodnit s tím, že v odůvodnění rozhodnutí prokáže, že nalezl z hlediska cílů a úkolů územního plánování a veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení, než obsahuje územní studie. Tedy na otázku, zda je možné se od řešení územní studie odchýlit je třeba odpovědět, že to možné je, ale toto odchýlení je nutno řádně odůvodnit a popsat vztah navrhovaného řešení k veřejným zájmům a k cílům a úkolům územního plánování stanovených v § 18 a § 19 stavebního zákona. 

Další možnosti využití územních studií

Územní studii je možno zpracovávat i v jiných případech než je uložení zpracování územní studie v územním plánu. Může být pořizována z vlastního podnětu pořizovatele (obce) nebo z jiného podnětu. Může sloužit např. jako podklad pro nový územní plán nebo pro změnu platného územního plánu. Tedy např. určité území je prověřeno územní studií, kdy toto řešení nemusí být v souladu s platným územním plánem. Předmětné území je podrobně a komplexně prověřeno územní studií a poté může být návrh studie v odpovídající podrobnosti promítnut do územního plánu. V tomto případě je územní studie zaevidována s touto možností využití (jako podklad pro změnu územního plánu). Její zpracování ovšem negarantuje, že výsledná podoba změny územního plánu po jejím projednání bude totožná s územní studií, opět se jedná pouze o podklad. Pokud je ovšem v zadání změny územního plánu, odkazováno na řešení studie, bude řešení prověřováno, ale řešení bude teprve nyní předmětem oficiálního projednání a může doznat změn.

 

Náš Ateliér zpracoval řadu územních studií a na řadě dalších se podílel. V případě, že potřebujete cokoliv v souvislosti s územní studií řešit, obraťte se na naši společnost, rádi Vám poskytneme naše odborné služby projektantů či v rovině konzultací.

 

zdroje:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Metodický pokyn Územní studie, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ústav územního rozvoje, 2010

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti