Upravit stránku

Data obsahují zejména plochy s  rozdílným způsobem využití, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a plochy změn v krajině, vymezení ploch s podmínkou pro rozhodování o změnách v území, zastavěné území, vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a opatření, plochy pro prvky ÚSES (územní systém ekologické stability), infotexty, georeferencované rastrové ekvivalenty všech výkresů grafické části územního plánu i jeho odůvodnění, data jsou uspořádána dle požadavků.

Nahoru