Objednatelem této zakázky je Obec Jetřichov.

Pořizovatelem dokumentace je Městský úřad Broumov, útvar tajemníka města, resp. jeho podsložka Úřad územního plánování.

První etapu tj. Návrh ÚP jsme dokončili v lednu roku 2010, v říjnu téhož roku jsme dokončili 2. etapu zakázky - upravený Návrh územního plánu po společném jednání. Upravený návrh po veřejném projednání (tzv. čistopis) jsme dokončili v březnu 2011 (vč. předání dat ÚP dle podmínek MINIS), což byla poslední etapa zpracování této zakázky.


V minulosti jsme byli zpracovatelem územně plánovací dokumentace řešící správní území obce Jetřichov. V roce 2002 jsme dokončili Územní plán obce Jetřichov (ÚPO Jetřichov). V roce 2008 byly započaty práce na novém územním plánu - viz výše.


Obec Jetřichov

Jetřichov leží v severozápadní části Broumovského výběžku, kterému dominují linie Javořích hor Broumovských stěn. Významnými většími sídly v tomto regionu jsou Broumov a Meziměstí.

Správní území obce Jetřichov, která je obcí trvalého významu, je tvořeno jedním katastrálním územím (Jetřichov) o rozloze 925 ha. Osou řešeného území je tok Jetřichovského potoka, který je pravostranným přítokem Stěnavy, zasahující do severního okraje katastru. Obcí prochází komunikace II. třídy – II/302 Otovice – Meziměstí, která se v centru obce kříží s III/3024. Ta je osou zastavění sídla a vede paralelně s tokem potoka. Od těchto linií se odvozuje i urbanistická struktura sídla. Další komunikace II. třídy, která prochází jižní částí katastru, je II/303 – Broumov – Police n/Metují – Náchod. Připojuje celé území Broumovského výběžku na vnitrozemí.

Struktura zástavby celého Broumovského výběžku i struktura zástavby jednotlivých sídel je civilizační a historickou, ale zároveň i krajinářskou hodnotou, která by měla být dalším rozvojem jednotlivých sídel regionu jako celku maximálně respektována.

Svou polohou je obec vázána na obě města v regionu, ale především na město Broumov. To platí jak o vazbách na vyšší občanskou vybavenost, pracovní příležitosti, tak na některé složky technické infrastruktury ale i vazby dopravní. S Broumovem obec spojují obě komunikace II. třídy, které procházejí katastrem. Vzájemná provázanost s okolními sídly a katastrálními územími je kromě oblasti technické a dopravní infrastruktury i v systémech, které procházejí širším územím jako např. územní systém ekologické stability. Ten je v řešeném území zastoupen především rozsáhlým nadregionálním biokoridorem K 94 s osou borovou, který se řešeného území dotýká a jeho ochranné pásmo zasahuje významnou část katastru, a regionálním biokoridorem RBK 753 řeky Stěnavy. Spolu se sítí lokálních biokoridorů a lokálními biocentry hraje ÚSES významnou úlohu především v přirozených vazbách na širší okolí.
Broumovské stěny jsou dominantou širokého okolí, nejen Jetřichova. Svou hmotou, přírodní a krajinářskou hodnotou mají mimořádný význam pro celou Broumovskou kotlinu. Celé řešené území leží v CHKO Broumovsko a řada lokalit je evidována jako přírodně cenná. Broumovské stěny jsou vyhlášeny Národní přírodní rezervací, tato část je zahrnuta doEvropsky významné lokality Broumovské stěny a Ptačí oblast Broumovsko.

Kontaktní formulář

Dotazy na územní plán Jetřichova pokládejte prostřednictvím tohoto formuláře. Rádi Vám odpovíme.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti