Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti

Atelier "AURUM" s.r.o.

 

Tento dokument obsahuje Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) ve společnosti Atelier "AURUM" s.r.o. (dále jen „Naše společnost“) jako správce osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Těmito zásadami informujeme subjekty údajů o tom, jakým způsobem nakládáme s informacemi a daty, které s námi sdílíte. Ochrana soukromí a dále navazující ochrana osobních údajů je pro Naši společnost jednou z nejdůležitějších zásad, proto s osobními údaji nakládáme jen výhradně s platnou legislativou. Rádi bychom Vás požádali o přečtení těchto Zásad zpracování osobních údajů v Naší společnosti, abyste si byli jisti, jakým způsobem se při zpracování Vašich osobních údajů řídíme.

 

Kontakty v souvislosti s ochranou osobních údajů v rámci Naší společnosti

 

Informace o správci osobních údajů (dále jen „Správce“):

Obchodní firma: Atelier "AURUM" s.r.o.

IČO: 42937680

DIČ: CZ42937680

Sídlo: Jiráskova 21, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba: Ing. arch. IVANA PETRŮ

Kontaktní email: aurum@aurumroom.cz

Kontaktní tel. číslo: +420 466 612 213

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl v Naší společnosti jmenován.

 

Co je součástí těchto zásad:

1.      Informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme.

2.      Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme.

3.      Odkud získáváme Vaše osobní údaje.

4.      K jakým účelům je zpracováváme.

5.      Komu osobní údaje poskytujeme.

6.      Vaše práva v souvislosti s osobními údaji.

 

1.      Jaké osobní údaje shromažďujeme?

V rámci Naší společnosti shromažďujeme zejména tyto osobní údaje:

Jméno a příjmení, adresa bydliště či adresu trvalého pobytu, doručovací adresu, datum narození, příp. rodné číslo, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby, daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby, emailová adresa

Obecně shromažďujeme Vaše osobní údaje jen v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou či uzavřením smlouvy s Naší společností, tedy jen v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy, případně v rozsahu poskytnutém k dalším účelům, pokud jste nám k tomu udělili souhlas.

 

2.    Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme?

Osobní údaje jsou uchovávány v tištěné a/nebo digitální podobě podle nařízení GDPR. Doba uchovávání je stanovena vnitřními pravidly Naší společnosti, která kontrolují zákonnost držení osobních údajů. Díky tomuto procesu víme jistě, že Vaše osobní údaje nejsou drženy nezákonně delší dobu, než je zapotřebí.

Všechny osobní údaje Správce ukládá jen po nezbytnou dobu k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Naší společností a z důvodu případného uplatňování nároků z těchto smluv zpracováváme osobní údaje po dobu 10 (deset) let od ukončení smluvního vztahu. V případě, že jste Naší společnosti udělili souhlas se zpracováním osobních údajů i pro jiné účely, osobní údaje získané na základě tohoto souhlasu zpracováváme po dobu nejdéle 10 (deset) let.  

Naše společnost je správcem všech Vašich osobních údajů.

Správce dále taktéž prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že ke všem osobním údajům mají přístup jen Správcem pověřené osoby.

 

3.    Odkud získáváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje, které nám poskytnete, získáváme zejména v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou v rámci naší pracovní činnosti. Dále zpracováváme osobní údaje v rámci jednání o uzavření smlouvy, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou. Vy, jako subjekt údajů máte povinnost poskytnout jen přesné a pravdivé údaje. V případě změny jakéhokoliv údaje jste nás povinni kontaktovat, abychom měli vždy ty nejaktuálnější informace.

 

4.    K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

Naše společnost zpracovává osobní údaje z přesně stanovených účelů vyjmenovaných v čl. 6 nařízení GDPR. V našem případě půjde zejména o účel plnění smlouvy a poskytování služeb podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; splnění právní povinnosti, která se vztahuje na Naši společnost, vedení evidence účastníků, marketingové a obchodní nabídky služeb Naší společnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. V neposlední řadě taktéž zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho případného souhlasu k dalším účelům, pokud jsme jej od Vás obdrželi.

 

5.    Komu osobní údaje poskytujeme?

Všechny osobní údaje, které o našich klientech zpracováváme, nezasíláme do třetích zemí. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

 

Třetí strany, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům jsou následující: externí účetní subjekty.

 

6.    Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

a.    Právo na informace o Vašich osobních údajích

Máte právo na získání potvrzení, zda jsou o Vaší osobě v Naší společnosti zpracovávané nějaké osobní údaje. Pokud o Vás Naše společnost zpracovává nějaké osobní údaje, máte právo na sdělení všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

b.   Právo na kopii osobních údajů

Pokud o Vás Naše společnost uchovává nějaké údaje, máte právo na informaci, za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje, jaké kategorie osobních údajů zpracováváme, zda jsou tyto údaje zpřístupněny jiným příjemcům, máte právo také zjistit plánovanou dobu, po kterou jsou uloženy osobní údaje, právo podat stížnost atd.

c.    Právo na opravu osobních údajů

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme jakýkoliv osobní údaj, a zjistíte, že je nepřesný či neúplný, máte právo na aktualizaci či doplnění tohoto nepřesného údaje.

d.   Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud již pro nás nejsou potřebné pro ten účel, pro který byly zpracovávány. Taktéž máte právo na výmaz, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováváním nebo byly zpracovávány v rozporu s právními předpisy.

e.    Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho jen omezení jejich použitelnosti, nebo pokud nás požádáte, můžeme Vaše vybrané údaje zpracovávat i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly Vámi Naší společnosti poskytnuty.

f.     Právo na přenositelnost údajů

V případě, že se Vaše osobní údaje zpracovávají automatizovaně, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které Vám následně budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

g.    Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud jsou Vaše údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete vznést námitku, a následně již Vaše údaje nebudeme zpracovávat pro tento účel.

h.   Právo odvolat souhlas

Pokud jsme Vaše osobní údaje zpracovávaly na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv odvolat tento souhlas. Zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

i.      Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud máte za to, že jsme Vaše osobní údaje zpracovávali nezákonně či došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, maté právo podat stížnost u dozorového úřadu, v České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. kontakt: +420 234 665 111, email: , dat. schránka: qkbaa2n.

j.      Poskytování osobních údajů subjektům údajů

V případě, že subjekt údajů využije jednoho či více výše vyjmenovaných práv, Naše společnost má povinnost odpovědět na žádost neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Pokud subjekt údajů uplatní své právo prostřednictvím elektronické komunikace, Naše společnost mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické podobě, ledaže Subjekt údajů požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

Naše společnost má právo v případě opakované či nedůvodné žádosti o poskytnutí informací účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 

Závěrečná ustanovení

1.             Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky bez ohledu na to, odkud byl přístup realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Naší společností a subjektem údajů je dána pravomoc a příslušnost soudů České republiky.

2.             Odesláním poptávky z internetového poptávkového nebo kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.             Subjekty údajů, kteří poskytují své osobní údaje Naší společnosti na základě souhlasu se zpracováním Osobních údajů, tak činí dobrovolně.

4.             Naše společnost si vyhrazuje právo změnit či doplňovat tyto Zásady zpracování osobních údajů.

5.             Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Tisknout


Kde nás najdete

Ateliér 'AURUM' s.r.o.
Jiráskova 21
530 02 Pardubice

Tel.:  +420 466612213
         +420 466612214
Mobil: +420 602137322
E-mail:

Datová schránka: kh2nw4r

IČ: 42937680

Skype: Atelier AURUM s.r.o.

GPS Loc: N 50.03553 E 15.78048

FacebookAtelier "AURUM" s.r.o.

Podrobné kontakty »

Proč právě Atelier AURUM?

  • Máme dlouholeté zkušenosti v oboru
  • Garantujeme odborné zpracování dokumentace a podkladů
  • Jsme sehraný kolektiv
  • Nabízíme kvalitní práci za rozumnou cenu


© 2019, Ateliér AURUM s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing